REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego skrzynkapomyslow.com

SPIS TREŚCI

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2 DEFINICJE

§ 3 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

§ 4 WYMOGI TECHNICZNE

§ 5 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 6 WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU SKRZYNKAPOMYSLOW.COM

§ 7 ZAKUPY W SKLEPIE

§ 8 ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

§ 9 PŁATNOŚCI

§ 10 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§ 11 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU ZAMÓWIENIA

§ 12 ZWROTY

§ 13 REKLAMACJE

§ 14 PLIKI COOKIES

§ 15 DANE OSOBOWE

§ 16 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

§ 17 ZASTRZEŻENIA

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.skrzynkapomyslow.com prowadzony jest przez sprzedawcę GrawerEM Ewelina Gogol. Działalność gospodarcza o nazwie GrawerEM Ewelina Gogol z siedzibą przy
ul. Zacisze 6, 16-70 Oliszki, NIP 9662137889, REGON 385739333, jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 2 DEFINICJE

Dni robocze– dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz zamówienia– Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Formularz rejestracji- formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Kodeks cywilny- ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument– Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący/ Klient- (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Produkt - towar, który może być przedmiotem sprzedaży w sklepie internetowym skrzynkapomyslow.com, między Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin– niniejszy regulamin.

Sklep- sklep internetowy skrzynkapomyslow.com prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://skrzynkapomyslow.com

Sprzedawca- GrawerEM Ewelina Gogol z siedzibą przy ul. Zacisze 6, 16-70 Oliszki, NIP 9662137889, REGON 385739333.

Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Ustawa o prawach konsumenta, ustawa- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

Zamówienie- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Zamówienie dokonywane jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

§ 3 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Zacisze 6, 16-070 Oliszki

Adres e-mail: kontakt@skrzynkapomyslow.com

Telefon: 575 182 000

§ 4 WYMOGI TECHNICZNE

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

- Urządzenie z dostępem do Internetu

- Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

4.2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 5 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5.1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

5.2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

5.3 Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

5.4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.

5.5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

5.6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

5.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

5.8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

5.9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@skrzynkapomyslow.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 6 WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU SKRZYNKAPOMYSLOW.COM

6.1. Rejestracja w skrzynkapomyslow.com jak również korzystanie ze sklepu równoznaczne są z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6.2. Kupującym w skrzynkapomyslow.com może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu pod warunkiem, że konto Użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.

6.3. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

6.4. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

6.5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

6.6. Rejestracji w Sklepie skrzynkapomyslow.com dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane: imię i nazwisko oraz adres email) lub poprzez złożenie pierwszego zamówienia.

6.7. Dokonując rejestracji Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez skrzynkapomyslow w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

6.8. Dokonując rejestracji Konsument wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości od skrzynkapomyslowna swój adres email.

6.9. Konsument obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.10. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto (zrezygnować z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@skrzynkapomyslow.com lub też pisemnie na adres: GrawerEM Ewelina Gogol, ul. Zacisze 6, 16-070 Oliszki.

§ 7 ZAKUPY W SKLEPIE

7.1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami brutto.

7.2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.

7.3. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

7.4. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu.

7.5. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

7.6. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

7.7. W przypadku produktów z personalizacją wymagane jest, aby Kupujący uzupełnił okienko Dodatkowe Informacje – Uwagi o konkretny tekst, jaki ma zostać umieszczony na personalizowanym produkcie.

7.8. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

7.9. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

7.10. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

§ 8 ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

8.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w sklepie internetowym skrzynkapomyslow.com

8.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera treść zamówienia, formę płatności, dostawę i akceptację regulaminu sklepu przez kupującego. Wysłanie w.w. wiadomości jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

8.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie sklepu internetowego skrzynkapomyslow.com oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego Sprzedawcy.

8.4. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego stanowi informację jawną, wyrażona jest w polskich złotych i jest ceną brutto. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu. Mogą ulec obniżeniu w przypadku jeśli Sprzedawca zdecyduje się dokonać przeceny.

§ 9 PŁATNOŚCI

9.1. Za złożone zamówienie można zapłacić:

a. Kartą płatniczą:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

b. Przelewem online

c. Tradycyjnym przelewem bankowym

GrawerEM Ewelina Gogol, ul. Zacisze 6, 16-070 Oliszki

34 1240 1154 1111 0010 9752 0657

9.2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, przy płatności kartą zamówienie zostanie zrealizowane w terminie podanym na stronie produktu po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji.

9.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

9.4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

9.5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 10 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

10.1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

10.2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

10.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

10.4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

10.5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

a. Przesyłką kurierską

b. Pocztą Polską

§ 11 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU ZAMÓWIENIA

11.1. Przesyłki z zamówionymi Produktami są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres podany przez Kupującego.

11.2. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w niniejszym Regulaminie w podpunkcie 5.3.2., na stronie Sklepu w zakładce CZAS I KOSZTY DOSTAWY oraz w trakcie składania Zamówienia.

11.3. Koszty wysyłki są ustalane przez sprzedawcę i mogą ulec zmianie, w przypadku obniżenia lub podwyższenia przesyłek pocztowych bądź kurierskich.

11.4. Koszty wysyłki są stałe, to znaczy nie są naliczanie od ilości czy wagi produktów.

Poczta Polska- przelew- 10 zł

Kurier Inpost - przelew- 14 zł

Kurier Inpost- przy odbiorze- 17zł

Odbiór osobisty- 0 zł

11.5. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.

11.6. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Klienta nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.

11.7. Zmiany adresu wysyłki dla złożonych zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym.

11.8. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Sprzedawca ustalił urlop obejmujący ten okres czasu lub jeśli w opisie Produktu Sprzedawca wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.

11.9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

11.10. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Zamówienia.

- Przesyłka pocztowa.

- Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

11.11. Odbiór osobisty dostępny pod adresem ul. Zacisze 6, 16-070 Oliszki lub w Białymstoku, os. Słoneczny Stok, po uprzednim umówieniu się na dzień odbioru.

11.12. Termin dostawy Zamówienia do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

11.13. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Zamówienia, Zamówienie będzie gotowe do odbioru przez Klienta w terminie do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

11.14. Początek biegu terminu gotowości Zamówienia do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

- W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

- W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności- przy odbiorze- od dnia otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia.

§ 12 ZWROTY

12.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

12.2. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku produktów wykonywanych przez sklep internetowy skrzynkapomyslow.com, ponieważ prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

12.3. Jedyną formą odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest Reklamacja.

§ 13 REKLAMACJE

13.1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

13.2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.

b. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

d. Żądać usunięcia wady.

13.3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

13.4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Baczyńskiego 20, 63-500 Ostrzeszów.

13.5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

13.6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.

13.7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

13.8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14 PLIKI COOKIES

14.1.Sklep skrzynkapomyslow.com posługuje się plikami Cookie ("ciasteczka"). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.

14.2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

14.3. Pliki cookies w skrzynkapomyslow.com zapisywane są na dysku komputera i umożliwiają działanie takich funkcji strony jak logowanie użytkowników. W plikach Cookie nie przechowuje się żadnych danych osobowych, w żaden sposób sklep skrzynkapomyslow.com nie udostępnia ich innym podmiotom. Używane są do wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych, na potrzeby serwisu Facebook (przycisk "lubię to", logowanie przez Facebook, publikacja treści w serwisie Facebook).

14.4. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (ChromeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari).

14.5. Korzystając ze sklepu skrzynkapomyslow.com, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

14.6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem skrzynkapomyslow.com i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności sklepu.

§ 15 DANE OSOBOWE

15.1. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w szczególności do celów marketingowych (kontaktowania się z Państwem i przedstawiania ofert);

b. art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c. art. 6 ust. 1 pkt. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych;
• Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami w zakresie usług IT, logistyki, księgowości, specjalistycznych oprogramowań. Odbiorcami mogą być także banki i podmioty świadczące obsługę prawną.
• Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
• Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy.
• Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń z zawartej umowy, a po tym czasie do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące swoich danych osobowych lub chcą się Państwo dowiedzieć, jak uzyskać do nich dostęp, jak je uaktualnić czy usunąć, prosimy o kontakt na adres: kontakt@skrzynkapomyslow.com

§ 16 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

16.1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

16.2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 17 ZASTRZEŻENIA

17.1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

17.2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

17.3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

17.4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

17.5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

17.6. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl